Ruiterstraat
portret van een straat

Statistische gegevens Ruiterstraat vroeger en nu

In het menu van deze website is een bewonerslijst opgenomen. In deze lijst staan bijna 2000 personen die in de Ruiterstraat wonen of er ooit hebben gewoond. Voor elke bewoner wordt aangegeven: naam, geboortedatum of geboortejaar, overlijdensdatum/jaar, periode van bewoning, beroep, godsdienst en waar op de website informatie over deze persoon te vinden is.

Op dit groot aantal gegevens zijn statistische bewerkingen uitgevoerd waardoor we beschikken over een opmerkelijk hoeveelheid cijfers over de bewoning van de Ruiterstraat vroeger en nu.

De situatie nu (2018) is voor een aantal variabelen vergeleken met die van 50 jaar geleden en met die van 100 jaar geleden. Wat veranderde er tussen 1918, 1968 en 2018?

 

 

In 1918 woonden er 125 mensen in de Ruiterstraat. In 1968 waren dat er 87 en nu, in 2018 zijn dat 61 bewoners. Dat betekent dat het aantal bewoners in honderd jaar meer dan gehalveerd is. De peildatum was 1 januari van de betreffende jaren. Gedetailleerde statistische verantwoording van deze cijfers is te vinden aan het einde van deze pagina.

Bij deze berekeningen zijn alle woningen van de straat betrokken, inclusief de huizen op de hoeken van Ruiterstraat–Boschstraat en Ruiterstraat–Kerkstraat.

 

 

Leeftijdsopbouw van Zaltbommel ligt dicht bij die van Nederland. Zaltbommel telt relatief wat meer jongeren en wat minder 20-44 jarigen. De leeftijdsgroep 45-64 jaar is er met bijna 30% het grootst. In deze en de twee oudere leeftijdsgroepen zijn de verschillen met Nederland gering.

De bevolkingsopbouw in de Ruiterstraat wijkt flink af van dit beeld. Er wonen opvallend weinig 20 tot 44 jarigen: minder dan 15%, de helft minder dan Zaltbommel of Nederland. Ook het aantal jongeren is relatief gering. Daarentegen is de leeftijdsgroep 45-64 jaar in de Ruiterstraat het grootst en flink groter dan in Zaltbommel of Nederland. Het meest opvallend echter is de oververtegenwoordiging van de groep 65-79 jaar, die in de Ruiterstraat circa twee keer zo sterk vertegenwoordigd is als in Nederland of Zaltbommel. Tegenover dit sterke segment ‘jonge ouderen’, staat de afwezigheid van hoogbejaarden (80-plus) in de Ruiterstraat.

 

 

Het meest voorkomende type huishouden in de Ruiterstraat. bestaat uit twee of meer volwassenen zonder kinderen. Dat ligt duidelijk hoger dan in de plaats Zaltbommel als geheel, waar gezinnen met kinderen het meest voorkomende huishoudentype is. Het verschilt nog sterker van de Nederlandse huishoudensamenstelling, waar het eenpersoonshuishouden dominant is.
Aangezien de meerpersoons gezinnen zonder kinderen in de Ruiterstraat altijd uit twee personen bestaan, is onze straat dus een echte ‘stellenstraat’.

 

 

Hoe lang wonen de huidige bewoners in de Ruiterstraat? Is het een doorgangsstraat waar mensen maar kort wonen of blijven mensen er lang plakken omdat ze er naar tevredenheid wonen? Van de huishoudens in de Ruiterstraat woont 60% er korter dan 10 jaar. Een op de vijf huishoudens heeft zich er de laatste vijf jaar gevestigd. Opvallend genoeg waren er tussen 2003 en 2008 geen verhuizingen: het segment 10 t/m 14 jaar woonduur ontbreekt. 20% van de mensen woont er 15 tot 25 jaar en nog eens 20% woont er langer dan 25 jaar.

In de straat staan 25 zelfstandig bewoonde panden. Een opvallend aantal bewoners in de Ruiterstraat beschikt over twee aaneengesloten huizen (nummer 2-4, nummer 3-5, nummer 15-17, nummer 19-21, nummer 23-25). Nummer 8 en nummer 31 heeft één eigenaar. Van 21 van deze panden is de bewoner ook de eigenaar. Vier panden hebben een bewoner die niet de eigenaar is, waarvan twee panden in eigendom zijn van Vereniging Hendrick de Keyser en twee panden in particulier bezit.

 

 

Hoe verhoudt de leeftijdsopbouw van de mensen die nu in de Ruiterstraat wonen met die van 50 jaar en 100 jaar geleden. Uit de tabellen blijkt dat die leeftijdsopbouw sterk is gewijzigd.

In 1918 is bijna de helft van de bewoners jonger dan 20 jaar. Ouderen wonen er nauwelijks. In 1968 is nog maar 1 op de 6 bewoners een jongere. Jonge gezinnen zijn in de meerderheid. Ouderen (65+) wonen er nog steeds weinig.

In 2018 is het accent in de leeftijden van bewoners verschoven naar middelbare en hogere leeftijden. Vooral de leeftijdsgroep 65-79 jaar is verhoudingsgewijs sterk gegroeid. Het aantal jongeren is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 50 jaar geleden.

 

 

In 1918 is het gezin met kinderen dominant. In 1968 is dat verschoven naar huishoudens zonder kinderen. De meest opvallende verschuiving tussen 1968 en 2018 is de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Het aantal huishoudens met kinderen neemt in de afgelopen honderd jaar steeds verder af. Ook worden de gezinnen in de Ruiterstraat kleiner. In 1918 zijn er gemiddeld 3,6 kinderen per gezin, in 1968 is dat teruggelopen naar 2,2 en in 2018 naar 1,8.

In 1918 zijn er in de straat drie gezinnen met 7 kinderen, een met zes en twee met vijf. In 1968 telt het grootste gezin 5 kinderen en daarnaast zijn er twee met drie. Nu in 2018 heeft een gezin met 3 kinderen het grootste kindertal. Er zijn er vier gezinnen met drie kinderen thuiswonende kinderen. De overige gezinnen met kinderen hebben er 2 of 1.

Een opvallend verschil in huishouden-samenstelling is de afname van het aantal inwonenden. Dat zijn mensen die (semi)permanent in het gezin woonden. In de Ruiterstraat ging dat bij minder draagkrachtige gezinnen om een of meer inwonende kostgangers en bij de welgestelde huishoudens waren dat een of meer inwonende dienstmeiden. In 1918 waren er 9 huishoudens in de straat met één of meer inwonenden. In 1968 waren er nog 3 adressen met elk 1 inwonende. Daarnaast is er de specifieke situatie van het klooster waar 15 religieuzen onder een dak (Ruiterstraat 8-10-12) woonden.

 

 

Statistische verantwoording
Gevolgde schattingsprocedure bij het vaststellen van het aantal inwoners in 1918 en 1968.
Bij kinderen wordt in de bewonerslijst vaak niet de periode van bewoning in de Ruiterstraat vermeld. Om toch te kunnen beslissen of zo’n kind op het peil-tijdstip (1-1-1918, respectievelijk 1-1-1968) aanwezig was moeten bepaalde veronderstellingen worden geïntroduceerd. Als er geen jaartal-einde bewoning bekend is wordt aangenomen dat het kind in 1918 het gezin op 25 jarige leeftijd verlaten heeft en in 1968 op 20 jarige leeftijd. Deze leeftijden zijn gekozen op basis van historische gegevens over de gemiddelde leeftijd waarop jongeren in Nederland het ouderlijk huis verlaten. De aantallen aanwezigen in 1918 en 1968 berusten dus niet geheel op waargenomen aantallen, maar zijn deels geschat. In 2018 speelt dit geen rol en is sprake van werkelijke aantallen.

 

 

Bronnen
De bewonerslijst waarvan bovenstaande gegevens voor de Ruiterstraat zijn afgeleid, is tussen 2016 en 2018 samengesteld door Peter van der Paauw. De bewonerslijst is in te zien via het menu van deze website. De basis van deze lijst wordt gevormd door alle namen, en daaraan verwante gegevens, die voorkomen in de familiegeschiedenissen en de archiefbevindingen betreffende de Ruiterstraat, op deze website.

De statistische bewerkingen en presentaties, zoals hierboven gepresenteerd, zijn uitgevoerd door Huib van Seventer.

De gegevens voor Zaltbommel 2017 zijn afkomstig van: CBS-Statline – Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2017, postcodes 5301 en 5302.

De gegevens voor Nederland 2017 zijn afkomstig van: CBS-Statline – Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari 2017.

 

 

Maart 2018